معرفی راهبردهای آموزشی و تبلیغی

112

راهبردهای آموزشی:
1)    شناسايي و بهره¬مندي از اساتید مجرب و خبرگان تعليم و تربيت مبلغ از سراسر دنيا
2)     شناسايي و بهره¬مندي از اساتید و دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل یا فعالیت های علمی پژوهشی در خارج از کشور را دارند
3)    بهینه یابی، برنامه ریزی و بهبود در خصوص آموزش مهارت هاي تبليغ

ادامه مطلب