گزیده ای از اهداف

EarthView

• تربیت و اعزام طلاب مسلط به زبان جهت تدریس در کرسی های اسلام شناسی دنیا
• حضور در عرصه های مختلف فرهنگی
• برگزاری کنفرانسها و نشستهای علمی بین المللی
• ارتباط و همکاری با مراکز علمی ، پژوهشی دنیا
• همکاری علمی ،پژوهشی در موضوعات اسلام شناسی وو شیعه شناسی با مراکز بین المللی اسلامی
• انتشار مجلات علمی فرهنگی به زبان های بین المللی
• پاسخگویی به نیازهای بازدیدکنندگان خارجی و برگزاری دوره های اسلام شناسی کوتاه مدت جهت ایشان
• تولید برنامه های صوتی و تصویری اسلامی به زبانهای مختلف دنیا