معرفی راهبردهای آموزشی و تبلیغی

112

راهبردهای آموزشی:
۱)    شناسایی و بهره¬مندی از اساتید مجرب و خبرگان تعلیم و تربیت مبلغ از سراسر دنیا
۲)     شناسایی و بهره¬مندی از اساتید و دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل یا فعالیت های علمی پژوهشی در خارج از کشور را دارند
۳)    بهینه یابی، برنامه ریزی و بهبود در خصوص آموزش مهارت های تبلیغ

ادامه مطلب